Linda Zetterman — Designer and supervisor based in Sweden

THE SHIRT PROJECT

Ett interaktivt konstprojekt som syftar till att utforska hållbara textila framställningsprocesser och skapa interaktion mellan människa och natur. På ett visuellt sätt visa på hur organiskt material kan återanvändas och förädlas.
Våren 2019 utlyste vi en uppmaning till folk att lämna in ett plagg som alla har i sin garderob -en skjorta, med en tillhörande historia. Där vi erbjöd oss att färga dem gratis med naturliga färgpigment. På så sätt “upcycla” en favorit i garderoben. Syftet är att skapa transparens genom interaktion och dialog. Genom kunskapsutbyte ge människor möjlighet att reflektera kring sin egen garderob och sin konsumtion. Många har ingen insyn i textiliers tillblivande eller vilken enorm miljöbelastning produktionen innebär. Vårt mål är att öka medvetenheten och nyfiken på hur det faktiskt görs och hur det går att själv utvinna färg ur sånt som vi vanligtvis odlar och äter.
Under tre år har vi utforskat och dokumenterat färgning med växter. Genom egen praktik har vi skapat ett färgbibliotek som rymmer 230 olika kulörer som är utvunna ur runt 40-tal växter och mineraler. Vi har experimenterat med såväl närodlade växter, kompostmaterial, växter från den vilda naturen och även med växtpigment från Indien, såsom indigo, gurkmeja och krapp som tillhör några av världens äldsta färgväxter. Vi samarbetar med tidigare trädgårdselever på Capellagården för kultivering av färgväxter på Capellagården i dialog med Wabisabi project och Avani, Indien, vilka vi besökte 2018.

Under juni har vi styckfärgat de inlämnade skjortorna och skapat en färgskala bestående av 40 olika kulörer. Projektet ställs ut på Capellagården under september 2019 för att följas av ett antal workshops. Mer information kommer. Kontakta oss om du är nyfiken eller intresserad av att delta nästa gång!

/Linda Zetterman & Sara Carlsson

An interactive art project aimed at exploring sustainable textile manufacturing processes and creating interaction between man and nature. In a visual way show how organic material can be reused and refined.
In the spring of 2019, we announced a call for people to submit a garment that everyone has in their wardrobe – a shirt, with an associated story. Whereoffe red to color them for free with natural color pigments. And in this way, “upcycling” a favorite in the wardrobe. The purpose is to create transparency through interaction and dialogue. Through the exchange of knowledge, people are given the opportunity to reflect on their own wardrobe and their consumption. Many people have no insight into the future of textiles or the enormous environmental impact on production. Our goal is to raise awareness and curiosity about how it is actually done and how it is possible to extract color ourselves from things that we usually grow and eat.
For three years we have explored and documented plant dyeing with plants. Through our own practice, we have created a color library that contains 230 different colors that are extracted from around 40 plants and minerals. We have experimented with both cultivated plants, compost materials, plants from the wild and also with pigments from India, such as indigo, turmeric and madder which belongs to some of the world’s oldest color plants. We collaborate with former garden students at Capellagården for cultivation of color plants at Capellagården in dialogue with Wabisabi project and Avani, India, which we visited in 2018.

During June we dyed the submitted shirts and created a color scale consisting of 40 different colors. The project will be exhibited at Capellagården in September 2019 to be followed by a number of workshops. More info. to come. Pls. contact us if you are curious or would like to join next time!

/Linda Zetterman & Sara Carlsson

#theshirtproject #lindazetterman #plantdyes #naturaldyes #naturaldyeing #naturligfärgning #växtfärg #colours #färg #hållbarhet #craft #art #craftwomanship #textile #textil #upcycle #remake #actionmakesdifference #sustainability

Photo Emmi Roosling #theshirtproject #lindazetterman #naturaldyes #upcycle #interactive

Photo Emmi Roosling #theshirtproject #lindazetterman

#theshirtproject #naturaldyes #pigmentsfromnature #upcycle #lindazetterman

#theshirtproject #naturaldyes #lindazetterman #upcycle #pigmentsformnature

Exhibited in sept 2019 “The shirt project” #theshirtproject #lindazetterman #interactive #installation #upcycle